Osnovni podaci

o Društvu za upravljanje investicionim fondom "Moneta" A.D. - Podgorica

Društvo za upravljanje investicionim fondom "Moneta" A.D. sa sjedištem u Podgorici, Trg Republike 13, je osnovano 21.05.2001. godine. Svrha Društva je osnivanje, organizovanje, upravljanje i rukovođenje investicionim fondovima.

Osnivači Društva za upravljanje bili su:
• "Crnogorska komercijalna banka" A.D. Podgorica (36,2399%);
• Sivent, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d., Ljubljana (36,0887%);
• druga pravna i fizička lica (27,6714%).

Društvo za upravljanje investicionim fondom "Moneta" A.D. - Podgorica je profesionalna multinacionalna kompanija koja upravlja istoimenim fondovima:
• Zatvorenim investicionim fondom "Moneta" A.D. Podgorica koji posluje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", br. 54/11 od 17.11.2011. godine) i organizovan je kao vrsta zatvorenog fonda;
• Otvorenim investicionim fondom "Moneta" koji je organizovan kao vrsta otvorenog fonda i posluje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", br. 54/11 od 17.11.2011. godine).

Misija Društva jeste aktivno upravljanje fondovima, ostvarivanje kapitalne dobiti kroz kratkoročne i dugoročne pozicije na tržištu kapitala uz minimalni prihvatljivi stepen rizika i kontinuirani rast vrijednosti imovine fondova.

Investitorima, vlasnicima akcija i investicionih jedinica u našim fondovima, nudimo:
• optimalan portfelj, optimalnu alokaciju kapitala;
• profesionalni menadžment koji rukovodi fondovima;
• jasnu i preciznu investicionu strategiju kroz koncentraciju portfelja;
• edukaciju iz oblasti investicionog menadžmenta.